متى استخدم for و while

.

2022-11-29
    Fkhj gfkhk